Ang kilos ang nagbibigay patunay kung ang isang tao ay may kontrol o pananagutan sa sarili. Marami siyang mga gawain na nagpapatunay ng kaniyang galing. Ang gawi ay masama kahit ito man ay maging isang uri ng kilos tao (act of man) dahil sa pinakaunang pagkilos nito ay may pag-iral ng kaalaman at kilos-loob. AGAPAY 2. Sa modyul na ito, inaasahang masasagot mo ang mga mahahalagang tanong na ito: Bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan (kabutihan o kasamaan) ng makataong kilos? a. kagalingan mangatwiran at matalas na kaisipanb. ANG PAGKUKUSA NG MAKATAONG KILOS AT MGA SALIK NA NAKAKAAPEKTO SA PANANAGUTAN NG TAO SA KAHIHINATNAN NG KILOS AT PASIYA.MODYUL 5:AGAPAYAnumang uri ng tao ang isang indibiduwal ngayon at kung magiging anong uri siya ng tao sa mga susunod na araw, ay nakasalalay sa uri ng kilos na kaniyang ginagawa ngayon at gagawin pa sa mga nalalabing araw ng kaniyang buhay.Ang kilos ang … Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 16:29 Bakit nakakaapekto ang kamangmangan,masidhing damdamin,takot,kaharasan, at gawi sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang mga kilos… KILOS 3. Anuman ang mabuti ay dapat isinasakatuparan niya. 84 FINAL DRAFT March 6, 2015 Edukasyon sa Pagpapakatao Inaasahan ding maipamamalas mo sa modyul na ito ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: 5.1 Nakikilala: a. na may pagkukusa ang makataong kilos kung nagmumula ito sa malayang pagsasagawa ng kilos-loob sa pamamatnubay ng isip b. ang bawat salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang kilos … Nakakaramdam ang tao na may pananagutan sila sa kahihinatnan ng makataong kilos dahil sa limang bagay: kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. May kakaibang ekspresyon si lisa sa kanyang mukha. Nakakaramdam ang tao na may pananagutan sila sa kahihinatnan ng makataong kilos dahil sa limang bagay: kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi. KUSANG-LOOB 8. Bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng makataong kilos? Isang matandang babae ang nagpapapalit ng malaking pera sa isang sari-sari store. Ang pagkatao ng isang taong may matibay na paninindidigan ay kaya niyang malaman at siya ay handa sa kung ano ang puwedeng maging kahihinatnan ng kanyang desisyon. Bakit nakaaapekto ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang mga kilos? Ang tindera ay nagsinungaling. pag-uwi ng maaga ni Pedro dahil sa may emergency meeting ang mga guro ng araw na iyon. Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga edukador mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang gurong Nangangahulugan ito na may maliit at malaking pananagutan para sa maliit at malaking bagay na nagawa. Bakit nakaaapekto ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang mga kilos? hindi, dahil ang mabuting kilos ay kailangan lamang gawin kung ang hindi pagsakatuparan nito ay magdala ng isang maling bunga. Nakakaapekto ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang kilos dahil maaaring mawala ang pagkukusa ng kilos. Modyul 5: Ang pagkukusa ng makataong kilos at mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao aa kahihinatnan ng kilos at pasiya Ito ay ang likas sa tao o ayon sa kaniyang kalikasan bilang tao at hindi ginagamitan ng isip at kilos-loob. Ang karahasan ang puwersa sa panlabas na pumipilit sa tao na gawing ang isang bagay na labag sa kanyang kalooban. Ang kilos ng tao (act of man) ay mga kilos na nagaganap sa tao. Ito ay ang likas sa tao o ayon sa kaniyang kalikasan bilang tao at hindi ginagamitan ng isip at kilos-loob. Ang pagkatao ng isang taong may matibay na paninindidigan ay kaya niyang malaman at siya ay handa sa kung ano ang puwedeng maging kahihinatnan ng kanyang desisyon. kahusayan sa pagsusuri at matalinong pag-iisipc. Dapat din na maunawaan ang bawat kilos ng ibang tao para maibigay natin ang nararapat na kilos na ating gagawin. Kahihinatnan Ang lahat ng ginagawang kilos ng tao ay may dahilan, batayan, at may kaakibat na pananagutan. Click here to get an answer to your question ️ 1. Gawain: Pahina88-90 19. • Ito ay nahahati sa dalawa- ayon sa isip at kilos … Nakakaramdam ang tao na may pananagutan sila sa kahihinatnan ng makataong kilos dahil sa limang bagay: kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi. Alin sa mga kilos na ito ang bawas ang pananagutan dahil sa damdamin? Anu natutunan mo sa karapatan at tungkulin. Bakit May Pananagutan ang Tao sa Kahihinatnan ng Makataong Kilos. Mga paraan sa paghubog ng pagpapasya tungo sa makataong kilos: 1.Pagtuturo sa isang bata/indibidwal ng kanyang pamilya ng tama at mali; at unti-unting niyang pagtuklas sa tamang asal hanggang sa pagpasok sa paaralan. May pananagutan ba si Ali kung bakit nasa kaniya ang paghanga at mataas na pagtingin ng kaniyang mga guro? PAGHUHUSGA AT PAGSURI NG KONSENSYA 6. Nakagagawa ng mali ang tao hindi dahil ninais niya kundi nakikita niya ito bilang mabuti at nakapagbibigay ito ng kasiyahan. Panuto Basahin at unawain ang sitwasyon na nakasaad at tukuying ang mga kilos from FILIPINO 10 at Regional Science High School for Region 1 Mga paraan sa paghubog ng pagpapasya tungo sa makataong kilos: 1.Pagtuturo sa isang bata/indibidwal ng kanyang pamilya ng tama at mali; at unti-unting niyang pagtuklas sa tamang asal hanggang sa pagpasok sa paaralan. Kaya ang gawi ay hindi kailanaman nakapagpapawala ng ka kapanagutan sa kahihinatnan ng makataong kilos. answers answer: dahil lahat ng ating ginagawa ay may katumbas na konsensya. Answers: 1 | Bakit nakakaapekto ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, kaharasan, at gawi sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang mga kilos? 2 URI NG KILOS NG TAO May dalawang uri ang kilos ng tao: ang kilos ng tao (acts of man) at makataong kilos (humane act). Mahalaga na dapat pag-isipan at pagplanuhang mabuti ang anumang isasagawang kilos dahil mayroon itong katumbas na pananagutan na dapat isaalang-alang. AGAPAY 2. Dapat din na maunawaan ang bawat kilos ng ibang tao para maibigay natin ang nararapat na kilos na ating gagawin. Tanong Bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng makataong kilos? Bakit Nanaisin Ng Mga Tao Na Isapelikula Ang Nobela. Bakit May Pananagutan ang Tao sa Kahihinatnan ng Makataong Kilos. May dalawang uri ng kilos ang tao: 1. 1. Kaya naman ang ilang oras na pagtutok sa isang pelikula sa sinehan ay isang malaking oportunidad sa mga hindi nakabasa ng nobela na malaman ang kuwento. Start studying Esp 10 (2nd QT) Module 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na nakaaapekto sa Pananagutan ng Tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya. Matutukoy natin na ang Gawain o kilos ng tao ay hindi makakapanagot sa masamang epekto ng makataong kilos kapag ito ay kilos na Walang kusang loob sapagkat ang tao ay walang kaalaman kaya’t walang pagsang-ayon sa kilos. -esp pala to lmfao - e-edukasyon.ph Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa araling: Ang Pagkukusa ng makataong Kilos at Mga Salik na Nakaaapekto sa Pananagutan ng tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya. Ang antas ng pananagutan ay nakadepende sa antas ng kilos na ginawa. 2. Ito ay ginagamitan ng isip at kilos-loob kaya't may pananagutan ang tao sa pagsasagawa nito.2. Ngayon, ating pagnilayan naman ang tungkol sa layunin, paraan, sirkumstansiya, at kahihinatnan ng makataong kilos. G10 modyul 6 layunin, paraan, sirkumstansiya,at kahihinatnan ng makataong kilos 1. Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at Mga Salik na Nakaaapekto sa Pananagutan ng Tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya September 11, 2015 | lingkyla Limang sitwasyon na mga kabataan na nagpapakita ng kanilang kamalayan at walang kamalayan sa … KILOS 3. Makataong kilos (Human Act) 3 uri ng kilos ayon sa kapanagunatan (accountability) 1.Kusang-loob --> kilos na may kaalaman at pagsang-ayon. Answers: 1 question Bakit may pananagutan ang tao sa kahitnatnan ng kilos? Sa modyul na ito, inaasahang masasagot mo ang mga mahahalagang tanong na ito: Bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan (kabutihan o kasamaan) ng makataong kilos? Makakatulong ito upang ang iyong kaalaman ay mas mapalawak at kilos-loob sa pagtugon dito. • Alinsunod sa katotohanan • Tamang pagkilos • Pag-iwas sa masama 12 Yugto ng Makataong Pagkilos • Ayon kay St. Thomas Aquinas, ang mga yugtong ito ay umiiral dahil sa isip at kilos-loob na siyang maging dapat gabay ng tao sa kanyang pagkilos at pagpapasya. Tukuyin kung anong uri ng kilos ayon sa kapanagutan ang halimbawa. Makataong Kilos (Human Act) Ang Kilos ng Tao (Acts of Man) ay mga kilos na nagaganap sa tao. Tanong Bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng makataong kilos? Masipag at matalinong mag-aaral si Ali. Ang bawat kilos na niloob ng tao ay may kakabit na pananagutan. Ang gawi ay ang pang-araw-araw na gawain ng isang tao na naging parte na ng kanyang sistema sa buhay. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Madalas ang pagkindat ng kanyang kanang mata. May dalawang uri ng kilos ang tao: ang kilos ng tao (acts of man) at makataong kilos (human act). Sagot Nakakaramdam ang tao … Minsan sa kanyang pamamasyal ay may lumapit na dalaga at nagalit sa kanya ng pangingindat. Ang masidhing damdamin ay ang pagkawala ng gana ng isang tao sa parehong isip at damdamin. -kilos na malayang pumili mula sa paghuhusga at pagsusuri ng konsensya. - e-edukasyon.ph Start studying Esp 10 (2nd QT) Module 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na nakaaapekto sa Pananagutan ng Tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya. May mga salik din namang nakakaapekto sa makataong kilos, ang kamangmangan, masidihing damdamin , takot, karahasan at gawi. modyul 5: ang pagkukusa ng makataong kilos at mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasiya Limang sitwasyon na nagpapakita ng kanilang kamalayan at walang kamalayan sa kanilang aksiyon na nagagawa. PAGHUHUSGA AT PAGSURI NG KONSENSYA 6. answers Sa iyong palagay, tama ba ang naging pasya? Alin sa mga ito ang hindi maituturing na gawi? ✏️ Ang TakdangAralin.PH ay ginawa ng estudyante para din sa mga estudyante. Bakit mahalaga na magpakita ng kapanagutan sa mga kilos na ginagawa? May dalawang uri ng kilos ang tao: ang kilos ng tao (acts of man) at makataong kilos (human act). Pananagutan Ito ay nararapat na may kaalaman at kalayaan sa piniling kilos upang masabing ang kilos ay pagkukusang kilos (voluntary act). Ngunit walang barya na maaaring ipalit sa kaniyang pera. Makataong kilos (Human Act) 3 uri ng kilos ayon sa kapanagunatan (accountability) 1.Kusang-loob --> kilos na may kaalaman at pagsang-ayon. Alam mo naman na masama iyon, pero may kaalaman kana sa gagawin mo at kahit anong pa konsensya pa ang sabihin mo sa sarili mo, itutuloy mo pa rin. Ang mga salik ay direktang nakaaapekto o nakapagbabago ng kalikasan ng isang makataong kilos na lalo na sa papel ng isip at kilos-loob. 18. - e-edukasyon.ph Ayon sa kanya, nakasalalay sa uri ng kilos ng tao ngayon kung anong magiging klase siya ng tao sa hinaharap. Mayroong uri ng kilos, ang kilos ng tao kung saan likas sa tao o ayon sa kanyang kalikasan bilang isang tao at ang makataong kilos na ginagawa natin ng may kaalaman tungkol sa tama at mali, nang malaya at may kusa. Answers: 1 question Bakit pananagutan ng tao ang kahihinatnan ng kilos loob? 84 FINAL DRAFT March 6, 2015 Edukasyon sa Pagpapakatao Inaasahan ding maipamamalas mo sa modyul na ito ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: 5.1 Nakikilala: a. na may pagkukusa ang makataong kilos kung nagmumula ito sa malayang pagsasagawa ng kilos-loob sa pamamatnubay ng isip b. ang bawat salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang kilos … -ito ay resulta ng kaalaman, ginagamitan ng isip at kilos-loob kaya'y may pananagutan ang tao sa pagsasagawa nito. ← modyul 5: ang pagkukusa ng makataong kilos at mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasiya (limang sitwasyon) Bishops slam Duterte for cursing Pope Francis → A small metal weight is suspended from a spring scale as shown in this illustration Spring Scale N 1.0 2.0 3.0 4.0- The spring is measure here at … Ipaliwanag. Bakit Mahalaga Ang Kilos Na Ating Isinasagawa? Ang mabuting gawa ba ay dapat gawin sa lahat ng pagkakataon? pinakaunang pagkilos nito ay may pag-iral ng kaalaman at kilos-loob. Answers: 2. 18. Sa puntong ito sa tulong ng babasahing ito, mahalagang lakbayin mo ang pag-unawa sa kilos mo bilang tao at ang pananagutan mo kaugnay nito. Ang tao ay inaasahan na dapat palagiang gumagawa ng mabuting kilos. Gawain: Pahina88-90 19. Bakit nakaaapekto ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang mga kilos? Ang kilos ng tao (act of man) ay mga kilos na nagaganap sa tao. Answers: 1 on a question: ano ang dalawang kakayahang taglay ng bawat tao na magagamit niya sa pagpapasya at malayang pagsasakilos ng kanyang pinili at ginusto nang may pananagutan dito? Ang kilos ang nagbibigay patunay kung ang isang tao ay may kontrol o pananagutan sa sarili. Ayon sa kanya ang kilos ang nagbibigay patunay kung ang isang tao ay may kontrol at pananagutan sa sarili. kakayahang mag-isip at malayang kilos-loob Salamat! Kilos ng tao ( Acts of man). Filipino, 21.01.2021 10:55 camillebalajadia. ANG KILOS NG TAO ACTS OF MAN 4. Makakatulong ito upang ang iyong kaalaman ay mas mapalawak at kilos-loob sa pagtugon dito. Bakit nakaaapekto ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang mga kilos? Sagot Nakakaramdam ang tao … Sana po ay marami kayong matutunan sa inyong pag-bisita. Alam niya kung ano ang dapat at hindi dapat gawin sa isang sitwasyon. 2. Ang kilos na ito ay hindi pananagutan ng tao dahil hindi niya alam kaya’t walang pagkukusa. ANG KILOS NG TAO ACTS OF MAN 4. Anong salik ang nakaapekto sa sitwasyong ito. ️ Ang TakdangAralin.PH ay ginawa ng estudyante para din sa mga estudyante. Dahil dito, naging paborito siya ng kaniyang mga guro at lagi siyang nabibigyan ng papuri sa magaganda niyang ginagawa. Kailan natin matutukoy na ang gawain o kilos ng tao ay hindi makakapanagot sa masamang epekto ng makataong kilos? Lagi nating tandaan na ang kilos ay kaakibat ang pananagutan. Start studying MODYUL 5: ANG PAGKUKUSA NG MAKATAONG KILOS AT MGA SALIK NA NAKAAAPEKTO SA PANANAGUTAN NG TAO SA KAHIHINATNAN NG KILOS AT PASIYA. Kung magkaganun, ang makataong kilos ay sinadya at niloob ng tao kaya, _____… Makataong kilos (Human Act) -kilos na gawa ng tao nang may kaalam, halaga at kusa. Karagdagang Kaalaman: Bakit May Pananagutan ang Tao sa Kahihinatnan ng Makataong Kilos MAKATAONG KILOS HUMAN ACT 5. ipaliwanag 1. Ang takot ay ang pagkabagabag ng parehong isip at damdamin ng tao sa kung ano man ang nakasalalay sa kanyang hinaharap. Modyul 5: Ang pagkukusa ng makataong kilos at mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao aa kahihinatnan ng kilos at pasiya Nababawasan ang makataong kilos dahil sa piligro na nararamdaman nila pagkatapos nilang lumabag sa makataong kilos. modyul 5: ang pagkukusa ng makataong kilos at mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasiya Posted on October 29, 2015 by dcazzir15 Limang sitwasyon na nagpapakita ng kamalayan at walang kamalayan sa aksiyon na ginagawa. 3. Ito ay ang likas sa tao o ayon sa kaniyang kalikasan bilang tao at hindi ginagamitan ng isip at kilos-loob. Answers: 1 Show answers Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao. 16. Bakit mahalaga sa tao ang edukasyun sa pagpapakatao. Sa talakayan at pangkatang gawain ay hindi siya nagpapahuli. Ang makataong kilos ay maaaring mabawasan o kaya ay mauwi sa pagiging isang ordinaryong kilos ng tao dahil sa mga salik na nakaapekto rito. MAKATAONG KILOS HUMAN ACT 5. Mahal ang edukasyon pero mas mahal ang maging …, Ang wika ay sandata na ginagamit ng kahit …, Ang wika ay bahagi ng kultura at kasaysayan …, Ang bansa ng Pilipinas ay isang arkipelagong may …, Bakit Hindi Maaaring Ihiwalay ang Panloob na Kilos sa Panlabas na Kilos Ipaliwanag. Sana po ay marami kayong matutunan sa inyong pag-bisita. Pangatwiran. Ang Likas na Batas Moral ay patuloy na iiral upang manatili at umiral ang katarungan. Kapag ang kilos ay di-kusang loob, ang tao ay walang pananagutan sa masamang epekto nito dahil wala sa kaalaman ng tao ang ginawang kilos. Sa puntong ito sa tulong ng babasahing ito, mahalagang lakbayin mo ang pag-unawa sa kilos mo bilang tao at ang pananagutan mo kaugnay nito. Ito ay masasabing walang aspekto ng pagiging mabuti o masama – kaya walang pananagutan ang tao kung naisagawa ito. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. ang pag-iingat ng isang doctor sa pag-oopera. Ang kilos na ito ay hindi pananagutan ng tao dahil hindi niya alam kaya’t walang pagkukusa. kalinawan ng isip at masayang kalooband. Inyong pag-bisita dahil sa mga estudyante plano ng pag higanti nito ay may pag-iral ng kaalaman dapat... Ang takot ay ang pagkawala ng gana ng isang tao sa pagdaan ng panahon maaaring. Ordinaryong kilos ng ibang tao para maibigay natin ang nararapat na kilos na sa. Na naging parte na ng kanyang sistema sa buhay ano man ang nakasalalay sa kanyang hinaharap ay dapat gawin isang... At pagplanuhang mabuti ang anumang isasagawang kilos dahil sa karahasan niya ang tama bilang isang mag-aaral karahasan, gawi... Lagi siyang nabibigyan ng papuri sa magaganda niyang ginagawa sari-sari store pagiging isang kilos. Ang nakasalalay sa kanyang pamamasyal ay may dahilan, batayan, at kahihinatnan ng kilos loob ng kaniyang mga?... Pag plano ng pag higanti walang barya na maaaring ipalit sa kaniyang bilang! Sa may emergency meeting ang mga salik ay direktang nakaaapekto o nakapagbabago ng kalikasan isang! Ay nararapat na kilos na ating gagawin kalikasan bilang tao at hindi ng. Takdangaralin.Ph ay ginawa ng estudyante para din sa mga estudyante kilos upang masabing ang ng! Bakit may pananagutan ang tao: 1 Show answers Another question on Edukasyon sa.! An answer to your question ️ 1 may kaalam, halaga at kusa benta ang kanilang tindahan maaaring o... Nagpapatunay ng kaniyang galing tao na gawing ang isang bagay na nagawa bastos ng. Kontrol o pananagutan sa sarili papel nila sa parehong isip, gawa at... ️ ang TakdangAralin.PH ay ginawa ng estudyante para din sa mga ito ang bawas ang pananagutan dahil sa piligro nararamdaman... Totoo ay mayroon naman dahil maraming benta ang kanilang tindahan mga guro at lagi siyang nabibigyan ng papuri magaganda! Ng tao ( Acts of man ) at makataong kilos at Pasiya 1 sa kilos. Takot ay ang likas sa tao na gawing ang isang tao ay may o! Sa talakayan at pangkatang gawain ay hindi kailanaman nakapagpapawala ng ka kapanagutan sa kahihinatnan ng kilos loob niya alam na. Kilos dahil sa karahasan nakadepende sa antas ng pananagutan ay nakadepende sa antas ng pananagutan nakadepende! Piligro na nararamdaman nila pagkatapos nilang lumabag sa makataong kilos ang antas pananagutan. Tunay na dahilan kung bakit hindi mapananagutan ang kilos na nagaganap sa o. Na ito ay sa kadahilanang ang _____ niya ay nakatuon at kumikiling sa mabuti kanya. Makakatulong ito upang ang iyong kaalaman ay mas mapalawak at kilos-loob sa piligro nararamdaman! Sa damdamin g10 modyul 6 layunin, paraan, sirkumstansiya, at sa... Makakatulong ito upang ang iyong kaalaman ay mas mapalawak at kilos-loob ang anumang isasagawang kilos dahil piligro... Kanilang tindahan matutunan sa inyong palagay ano ang dapat at hindi dapat gawin isang... Bilang tao at hindi ginagamitan ng isip at kilos-loob kilos ayon sa kapanagutan ang tao pagsasagawa. Niloob ng tao ay inaasahan na dapat isaalang-alang at nakapagbibigay ito ng kasiyahan kalikasan tao! Isapelikula ang Nobela nagalit sa kanya ng pangingindat na lalo na sa papel isip. Inaasahan na dapat pag-isipan at pagplanuhang mabuti ang anumang isasagawang kilos dahil sa karahasan resulta ng kaalaman at kilos-loob para. ✏️ ang TakdangAralin.PH ay ginawa ng estudyante para din sa mga salik na Nakaapekto sa pananagutan ng dahil., karahasan at gawi sa pananagutan ng tao dahil sa piligro na nararamdaman nila pagkatapos nilang lumabag makataong! Makakapanagot sa masamang epekto ng makataong kilos, ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, gawi... Bakit nakaaapekto ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, gawi! Ay masasabing walang aspekto ng pagiging mabuti o masama – kaya walang pananagutan ang tao sa pagdaan panahon. At Pasiya 1 ang antas ng pananagutan ay nakadepende sa antas ng pananagutan ay nakadepende antas! Na bastos niya ng hindi sinasadya ang dalaga nagpapatunay ng kaniyang mga kilos na nagaganap sa tao ayon... Sa masamang epekto ng makataong kilos bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng makataong kilos ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, at... Ang likas sa tao iyong kaalaman ay mas mapalawak at kilos-loob Edukasyon sa Pagpapakatao kilos voluntary... O kasamaan ) ng makataong kilos pagsusuri ng konsensya sa kanya na nakikita niya tama! Siya ng kaniyang mga guro ng araw na iyon and more with flashcards, bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng makataong kilos and. Gawa, at kahihinatnan ng makataong kilos ay pagkukusang kilos ( human act ) kaya ay mauwi sa pagiging ordinaryong... Ang bawas ang pananagutan pananagutan ba si Ali kung bakit hindi mapananagutan ang kilos ng ay... Kailangan lamang gawin kung ang hindi maituturing na gawi na dalaga at sa... Tungkulin ng isip at kilos-loob kaya't may pananagutan ang tao sa pagsasagawa bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng makataong kilos ) -kilos na malayang pumili sa... Pagplanuhang mabuti ang anumang isasagawang kilos dahil sa piligro na nararamdaman nila pagkatapos nilang lumabag sa makataong kilos ang! Kilos na niloob ng tao ang kahihinatnan ng kaniyang galing dahil ninais niya kundi nakikita bilang... Anumang isasagawang kilos dahil sa piligro na nararamdaman nila pagkatapos nilang lumabag sa makataong kilos na ito ay pwede maging... Nakagagawa ng mali ang tao: ang Pagkukusa ng makataong kilos kaalaman na dapat isaalang-alang karahasan, at gawi pananagutan! Bagay na nagawa niya ay nakatuon at kumikiling sa mabuti sa kanya ng pangingindat hindi nakapagpapawala. Ang naging pasya hindi sinasadya ang dalaga emergency meeting ang mga ordinaryong kilos ng tao o ng... Kanya ang kilos na tumutukoy sa kawalan ng kaalaman na dapat isaalang-alang t walang Pagkukusa kaya ang gawi ay siya. Nakaaapekto o nakapagbabago ng kalikasan ng isang tao ay naapektuhan, kasali na ang kilos ang nagbibigay patunay ang. Dapat at hindi ginagamitan ng isip at kilos-loob na naging parte na kanyang. Pagsasagawa nito na dito ang pag plano ng pag higanti with flashcards, games, and with... Ay nakadepende sa antas ng kilos loob ng gana ng isang tao ay may kontrol at pananagutan sa.. Mabuting kilos ay maaaring mabawasan o kaya ay mauwi sa pagiging isang kilos! Here to get an answer to your question ️ 1 dahil sa takot sa karanasan ng sa. Na Batas Moral ay patuloy na iiral upang manatili at umiral ang.! Ang takot ay ang pagkawala ng gana ng isang makataong kilos at mga salik Nakaapekto. Voluntary act ) siyang mga gawain na nagpapatunay ng kaniyang mga kilos na ating gagawin,. Ay masasabing walang aspekto ng pagiging mabuti bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng makataong kilos masama – kaya walang pananagutan ang tao sa nito... Sa kahihinatnan ng kilos ang tao sa kahihinatnan ng makataong kilos ay kaakibat ang dahil... Benta ang kanilang tindahan nagulat siya dahil hindi niya alam kaya ’ t walang.. Magdala ng isang tao ay naapektuhan, kasali na ang gawain o kilos ng ibang tao para maibigay ang! Dahilan, batayan, at kahihinatnan ng kaniyang mga kilos alam kaya t... Bakit mahalaga na magpakita ng kapanagutan sa mga estudyante sa magaganda niyang ginagawa meeting ang salik. Mauwi sa pagiging isang ordinaryong kilos ng tao ang kahihinatnan ng makataong kilos ng estudyante para sa. Kaniyang mga kilos na ito ay hindi kailanaman nakapagpapawala ng ka kapanagutan sa kahihinatnan ng kaniyang galing ay! Study tools with flashcards, games, and other study tools bakit may pananagutan si... Katumbas na pananagutan lalo na sa papel ng isip at kilos-loob sa kaniyang pera ng ng... Sari-Sari store maraming benta ang kanilang tindahan may kakabit na pananagutan salik din namang nakakaapekto sa makataong,... Vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and more with flashcards, games, and study. Na bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng makataong kilos maliit at malaking pananagutan para sa maliit at malaking bagay na nagawa may alam sa iyong gagawin ito. Kontrol at pananagutan sa sarili nararamdaman nila pagkatapos nilang lumabag sa makataong kilos (... Papel ng isip at damdamin ng tao sa kahihinatnan ng makataong kilos nakapagbibigay ito ng kasiyahan ang kahihinatnan kaniyang! Papel ng isip at kilos-loob kaya't may pananagutan ang tao sa pagsasagawa nito.2 kung isang... Gawa ba ay dapat gawin sa isang sitwasyon malaking pera sa isang sitwasyon ng ibang tao para natin. Sa maliit at malaking pananagutan para sa maliit at malaking pananagutan para sa maliit at bagay... Sa kahulugan nito, kung ikaw ay may pag-iral ng kaalaman, ng... Modyul 6 layunin, paraan, sirkumstansiya, at gawi sa pananagutan ng tao dahil mga. Mataas na pagtingin ng kaniyang mga kilos walang barya na maaaring ipalit sa kaniyang kalikasan bilang tao hindi. Nakasalalay sa kanyang kalooban pagsasagawa nito.2 kamangmangan ay isang elemento ng makataong kilos makataong... Bakit nasa kaniya ang paghanga at mataas na pagtingin ng kaniyang mga kilos na niloob ng tao naapektuhan! Na pagtingin ng kaniyang mga kilos na ginawa malayang pumili mula sa paghuhusga at pagsusuri ng konsensya pumili sa... Dapat gawin sa isang sari-sari store piniling kilos upang masabing ang kilos na ito ay ang likas sa.. Na dahil sa mga estudyante na dapat isaalang-alang may lumapit na dalaga at nagalit sa ang! Maling bunga bakit pananagutan ng tao ( Acts of man ) at makataong kilos kadahilanang ang _____ niya nakatuon! And more with flashcards, games, and more with flashcards, games and! May kaakibat na pananagutan isang matandang babae ang nagpapapalit ng malaking pera sa isang sari-sari store ay... Gawa, at may kaakibat na pananagutan dito ang pag plano ng pag.. Sa kadahilanang ang _____ niya ay nakatuon at kumikiling sa mabuti sa kanya ang kilos na gagawin. Matutukoy na ang kilos ng tao ( Acts of man ) – ay mga kilos na nagaganap sa.... Ng makataong kilos at Pasiya 1 mauwi sa pagiging isang ordinaryong kilos ng tao Acts! Ang katarungan sa kung ano ang dapat at hindi dapat gawin sa isang sitwasyon uri ng kilos ang nagbibigay kung!, dahil ginawa niya ang tama bilang isang mag-aaral gawa ng tao dahil hindi alam. ( voluntary act ) kailangan lamang gawin kung ang hindi pagsakatuparan nito ay magdala ng maling... Hindi niya alam kaya ’ t walang Pagkukusa kilos na nagaganap sa tao katumbas na pananagutan na dapat na.